keylogger for ipad: iPad Keylogger-iKeyMonitor Keylogger cho iPad/iPhone

Theo dõi tất cả mọi thứ trong chế độ ẩn ghi tổ hợp phím & mật khẩu đăng nhập cuộc gọi, tin nhắn SMS và WhatsApp ghi Safari lịch sử. Theo dõi GPS chụp ảnh chụp màn hình theo định kỳ gửi bản ghi của bạn Email/FTP nhiều lý do có thể được cung cấp cho một phụ huynh hoặc một chủ nhân những người muốn giữ một mắt trên iPad nó đã cung cấp cho các trẻ em của họ hoặc các [...] Tags: , , , ,